Odlišnosti církevní MŠ od běžné MŠ:

- způsob přístupu k dětem
- výchova dětí je věcí srdce
- děti musí cítit, že jsou milovány
- kladení důrazu na morální zásady
- snaha naučit děti nesobeckým způsobům
- CMŠ je školou rodinného typu
- vedení dětí k toleranci a k pozitivnímu vztahu k okolí
- integrace dětí se speciálními potřebami
- jednání s dětmi jako s váženými osobnostmi
- vedení dialogu s dětmi = vzájemné obohacování
- seznamování s vírou
- seznamování s lidovými tradicemi
- vzájemná důvěra mezi rodiči, dětmi a pedagogickým sborem
- zapojení rodičů do života školy