Pravidla soužití v mateřské škole:

Pravidla chování dětí

1. Nemluvím,když mluví učitelka - jinak ji neslyším a nepochopím co po mně chce.
2. Opakování příkazů a slov po učitelce není hezké ani slušné,proto to nedělám.
3. Mluvím potichu,používám slušná a vhodná slova.
4. Umím požádat,poprosit a pomoc.Znám kouzelná slovíčka PROSÍM a DĚKUJI.
5. Umím používat slovíčko PROMIŇ.
6. Po použití WC a před každým jídlem a vždy,když mám ruce špinavé si je umyji.
7. Se svými kamarády si vzájemně neubližujeme,ale pomáháme si je-li to potřeba.
8. Ve třídě neběháme(hlavně mezi stolečky).
9. Neničíme věci,práci a úsilí druhých.
10. Vždy dokončíme svou práci,abychom z ní mohli mít radost.
11. Dáváme hračky na své místo,pak si vezmeme novou hračku.
12. Neberu věci(hračky a pomůcky) kamarádovi,ale domluvíme se na střídání(půjčování).
13. Neodcházím ze třídy aniž by o tom věděla paní učitelka.

Pro dospělé to znamená:

1.Dát dětem důvěru.
2.Pravdivost ve svém chování.
3.Naslouchat dětem,jejich problémům a radostem.
4.Neshazovat děti před ostatními kamarády,když se jim něco nepodaří nebo něco provedou.
5.Do jednání s dětmi dát vždy svou plnou pozornost a osobní maximum.

Práva a povinnosti dětí

1.Uspokojovat své tělesné potřeby(hygiena,pitný režim,jídlo,…).
2.Vykonávat samostatně činnost související se sebeobsluhou.
3.Užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel.
4.Účastnit se,ale i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi.
5.Nerušit svým jednáním ostatní děti pokud si zvolí jinou činnost.
6.Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech.
7.Vyjadřovat svůj názor,ale umět i naslouchat názorům druhých, přijmout názor druhých.
8.Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití.

Práva a povinnosti rodičů

1.Být seznámen se školním a organizačním řádem MŠ a respektovat jej.
2.Znát a respektovat pravidla soužití,která ve školce platí.
3.Být seznámen se školním vzdělávacím programem,vyjádřit svůj názor k tomuto programu,podílet se na jeho dotváření.
4.Využívat informační systém školy(nástěnka).
5.Při nástupu dítěte do MŠ využívat adaptační systém,na kterém se domluví s učitelkou nebo ředitelkou.
6.Konzultovat s učitelkou potřebné poznatky o svém dítěti.
7.Zapojit se do života školy.
8.Zapojit se do tvorby programů a účastnit se na nich.
9.Účastnit se schůzek rodičů,seznámit se závěry těchto schůzek,vyjadřovat názory na jednotlivá témata,náměty na řešení problémů.

Práva a povinnosti učitelek

1.Znát a využívat školní vzdělávací program a jiné dokumenty CMŠ.
2.Podílet se na tvorbě a realizaci ŠVP.
3.Účastnit se na participativním řízení CMŠ a vytváření informačního systému.
4.Naplňovat roli učitelky,tzn.vytvářet vzor chování,které děti napodobují.
5.Vychovávat a vzdělávat svěřené děti k lásce k Bohu,vlasti a k přírodě.
6.Učit děti správnému chování ve společnosti,uznávat osobnosti i odlišnost každého svého kamaráda,ctít dospělé a uznávat jejich autoritu.
7.Poznávat děti(seznamovat se a vyhodnocovat projevy dětí a jejich chování).
8.Poskytovat poradenskou činnost rodičům.
9.Celoživotně se vzdělávat.

Práva a povinnosti ostatních zaměstnanců školy

1.Nést odpovědnost za vytvoření dlouhodobé koncepce a ŠVP s využitím podnětů všech zúčastněných(učitelek,rodičů a dětí).
2.Vytvářet podněty k rozvoji a k aplikaci ŠVP v třídním vzdělávacím programu.
3.Umožňovat účast všech na řízení.
4.Naslouchat,přijímat podněty ode všech.
5.Napomáhat vzájemné komunikaci.
6.Řešit problémy,napomáhat řešení problémů v souladu s ŠVP.
7.Motivovat svým příkladem všechny zúčastněné k práci na svém osobním rozvoji.

Participativní řízení MŠ podporuje vazby zodpovědného partnerství mezi učitelkami,rodiči a dětmi,soudržnost mezi jednotlivci a skupinami,aktivní účast na řízení,osobní zodpovědnost,… Všichni vědí,proč něco dělají a uvědomují si svou zodpovědnost za to co dělají.

Informační a komunikativní systém obsahuje průběžnou denní komunikaci s dětmi,rodiči,učitelkami navzájem.Zpřístupnění a seznámení rodičů se ŠVP(na nástěnce).

Práva a povinnosti ředitelky

1.Řízení MŠ
2.Zpracovávání podkladů pro zpracování mezd a účetnictví
3.Zajišťuje školení BOZP a PO odborníky
4.Zajišťuje akce CMŠ,přenáší poznatky z jednání a školení
5.Vede ped.a provoz.porady
6.Spolupracuje s KPPP, se speciálními školami
7.Zajišťuje pedagogickou praxi
8.Organizuje akce CMŠ
9.Sleduje dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů
10.Zajišťuje další vzdělávání učitelů – vzdělávací plán
11.Hospitační a kontrolní činnost
12.Plánování v CMŠ
13.Archivace dokumentů
14.Tvorba ŠVP
15.Odpovídá za pravidelné provedení revizí