Spolupráce s partnery:

Spolupráce s rodinou

- volný přístup rodičů do tříd a zapojení rodičů do života MŠ
- dostatečné poznání rodinného zázemí dítěte
- pomoc rodičů při poznání individuálních zvláštností dítěte, stanovení optimálního osobního režimu dítěte včetně délky a způsobu odpočinku
- zjištění stravovacích návyků dítěte a dietních zvláštností
- spolu s rodinou zajištění uspokojování potřeb dítěte (láska, citové podněty, sociální kontakty, dostatek spontánních hrových činností a aktivního pohybu,...)
- zjištění úrovně náboženské výchovy v rodině a navázání na ni
- ulehčení adaptace nových dětí (seznamovací návštěva v MŠ s rodiči, adaptační krátkodobé pobyty s rodiči, zkrácený pobyt v MŠ po dobu adaptace)
- přizpůsobení délky pobytu dítěte v MŠ individuálním potřebám rodiny (přivádění a odvádění dětí podle dohody,...)
- přijímat náměty rodičů na činnost (vycházky, návštěvy zajímavých akcí,...)
- pomoc rodičů při opravách hraček, zajištění materiálu pro výtvarnou činnost, pomoc při údržbě zahrady ,zajišťování sponzorů pro MŠ...
- individuální poradenská činnost v oblasti výchovy a péče o dítě zaměřená zvl. do rodin s problematickým výchovným prostředím
- zprostředkování individuální konzultace rodičů s psychologem z KPPP
- umožnit rodičům účast na akcích školy

Spolupráce se zaměstnanci MŠ a jejich rodinnými příslušníky

- podíl všech zaměstnanců na koncepci předškolního vzdělávání při skupinovém a individuálním praktickém zaměstnání dítěte
- pomoc při prezentaci CMŠ
- pomoc při opravách

Spolupráce s farnostmi

- realizace hodin předškolní katecheze v KMŠ (podle možností)
- porady v duchovní oblasti
- umožnění účasti na akcích MŠ podle zájmu
-zajištění duchovní obnovy a katecheze pro ped.sbor
- pravidelné návštěvy kostelů spojené s katechezí pro děti
- informování církevní veřejnosti o dění v mateřské škole prostřednictvím farních časopisů a nástěnek v kostelech

Spolupráce s magistrátem

Je zaměřená na údržbu objektu ve kterém sídlí CMŠ(který je majetkem města.) a na účasti na akcích pořádaných magistrátem pro děti předškolního věku.

Spolupráce s dětskými lékaři

- konzultace v oblasti péče o zdraví dětí podle aktuální potřeby

Spolupráce se základními školami

- s CZŠ - kontakt s učitelkami,návštěvy ve škole,organizování společných akcí
- s ostatními ZŠ - podle možností na potřeb dětí snaha o usnadnění vstupu do 1.třídy
- spolupráce pedagogickými poradnami KPPP Praha a OPPP Kladno
- konzultace při péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
- řešení odkladů školní docházky
- konzultace výchovných problémů
- návštěva psychologa v CMŠ podle možností alespoň 2x ročně
- realizace orientačního vyšetření a testů školní zralosti dětí předškolního věku
- zajištění individuálních konzultací pro rodiče dětí v prostorách CMŠ alespoň 2x ročně

Spolupráce s KHS

- spolupráce při zajištění hygienické nezávadnosti prostředí MŠ a režimu dětí (opatření při výskytu přenosných nemocí,...)

Spolupráce s mateřskými školami v Kladně

- návštěva divadelních a jiných kulturních představení pro děti v prostorách ostatních MŠ podle možností a nabídky
- pořádání společných akcí
- pomoc při zajišťování prázdninového provozu

Spolupráce s církevními školami

- KMŠ Beroun,KMŠ Praha (CMŠ Voršilská ul., KMŠ Sv. Klimenta, CMŠ Studánka, CMŠ Srdíčko) KMŠ Kolín, KMŠ České Budějovice,
- výměna zkušeností z oblasti předškolního vzdělávání a ekonomiky MŠ
- získávání metodických materiálů pro duchovní výchovu
- výměna zkušeností s legislativou pro církevní školství

Spolupráce s Vyšší pedagogickou školou Sv. Jan pod Skalou

- vedení odborných praxí studentek školy - podle zájmu
- polodenní výlet do areálu školy, příp. jiné akce po dohodě s vedením
- účast na seminářích pořádaných touto školou - podle našich možností

Spolupráce s Ekocentrem KAVYL ve Sv.Janu pod Skalou

- návštěva lektorů z ekocentra v MŠ – cyklus seminářů o tradičních řemeslech
- výlet do ekocentra za domácími zvířátky

Spolupráce se SOŠ Kladno

- vedení odborných praxí studentek školy

Spolupráce s Asociací ředitelů církevních škol

- zajištění aktuálních informací z oblasti organizace, řízení a provozu církevních škol účastí ředitelky KMŠ na akcích AŘCŠ

Spolupráce se zřizovatelem

- účast na poradách,seminářích a školení pořádaných AP
- konzultace při tvorbě vnitřních předpisů a pomoc s vybavováním MŠ